hamburger overlay

Nota Prawna i polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza Nota prawna określa zasady korzystania z witryny internetowej dostępnej pod adresem www.accu-chek.pl (dalej jako: „witryna”), której właścicielem i operatorem jest Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B; 01-531 Warszawa (dalej jako „Roche”).

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Roche dokonuje ogromnych wysiłków, aby podane w ramach witryny informacje były dokładne i aktualne, ale nie gwarantuje, ani w sposób dosłowny ani domyślny, dokładności ani pełności informacji podanych w tej witrynie i nie bierze żadnej odpowiedzialności za używanie tej witryny ani stron z nią połączonych. Roche może zmienić tę witrynę w dowolnym czasie bez uprzedzenia, ale nie bierze odpowiedzialności za uaktualnianie jej. Wszyscy użytkownicy zgadzają się, że otwierają i używają tę witrynę i wszystkie strony z niniejszą witryną połączone wraz z zawartością na swą własną odpowiedzialność. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani Roche ani żaden inny podmiot biorący udział w tworzeniu, kształtowaniu lub dostarczeniu tej witryny lub którejkolwiek strony z tą witryną połączonej nie będzie w żadnym wypadku pociągnięty do odpowiedzialności w jakikolwiek sposób za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, skutkowe, pośrednie lub moralne wynikające z Twojego wejścia na tę witrynę, używania lub niemożności używania tej witryny lub którejkolwiek strony połączonej z tą witryną, ani za błędy lub przeoczenia w ich zawartości.

Nie jest to oferta ani zaproszenie do składania ofert

Informacje podane w tej witrynie nie stanowią oferty ani informacji handlowej ani nie mają na celu zachęcania do nabycia, obrotu lub przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji na akcjach Roche. Inwestorzy nie powinni polegać na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Informacje przyszłościowe

Niniejsza strona może zawierać informacje przyszłościowe. Tego typu informacje zależą od wielu różnych czynników, w tym naukowych, biznesowych, ekonomicznych i finansowych; z tego skutki mogą się różnić w znacznym stopniu od podanych tutaj.

Linki

Linki do witryn stron trzecich podane są wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie wyrażamy żadnej opinii co do zawartości witryn którejkolwiek strony trzeciej i w sposób wyraźny zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za korzystanie z tych witryn, jak również za informacje podane przez stronę trzecią.

Znaki towarowe

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny znaki towarowe należą do Roche lub do innej spółki (spółek) z Grupy Roche lub też wykorzystywane są przez nie na podstawie stosownej licencji.

Korzystanie z zawartości witryny

Witryna Roche oraz informacje, które w niej podano albo na które się powołano, są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Z uwzględnieniem uprawnień wynikających z przepisów prawa, wszelka reprodukcja, retransmisja lub wykorzystanie w inny sposób niż dla celów informacyjnych niniejszej witryny oraz informacji, które w niej podano albo na które się powołano, jest surowo zakazane. Prośby o zgodę na wykorzystanie jakiejkolwiek informacji podanej w tej witrynie prosimy kierować mailem na adres: accu-chek.polska@roche.com

Warunki świadczenia usług

Jesteście Państwo zobowiązani do korzystania z witryny w sposób zgodny z niniejszą Notą prawną, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia witryny, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Roche.

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. powstrzymywania się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z witryny w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w ramach witryny nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych osób,
  4. korzystania z witryny w sposób nieuciążliwy dla innych osób oraz dla Roche, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  5. korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach witryny jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

W przypadku stwierdzenia, że dopuszczacie się Państwo działań opisanych powyżej, Roche może niezwłocznie zablokować Państwa konto, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
Ponosicie Państwo wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach witryny przy pomocy ważnego loginu oraz hasła.

Wymagania techniczne

Prawidłowe korzystanie z niniejszej witryny oraz z usług świadczonych za jej pośrednictwem możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Państwa system teleinformatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. zastosowania przeglądarek IEGO lub Firefox 1.x lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi np. Java Scriptu i apletów Java,
  2. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Acrobat Reader 3.0 lub nowszego.

Zakończenie korzystania z witryny

Możecie Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z witryny oraz świadczonych za jej pośrednictwem usług, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptujecie Państwo zmian wprowadzonych w treści niniejszej Noty prawnej lub modyfikacji określonych opcji witryny.
Roche może pozbawić Państwa prawa do korzystania z witryny (np. blokując lub usuwając jego konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów witryny lub usług oferowanych w ramach witryny, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Państwa niniejszej Noty, w szczególności gdy:

  • podaliście Państwo w trakcie rejestracji w ramach witryny dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub aktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścicie się Państwo za pośrednictwem witryny naruszenia dóbr osobistych lub praw osób trzecich,
  • dopuścicie się Państwo innych zachowań, które zostaną uznane przez Roche za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet , za sprzeczne z celami utworzenia witryny lub godzące w dobre imię Roche.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z witryny, nie może dokonać powtórnej rejestracji w jej ramach bez uprzedniej zgody Roche.

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie witryny Roche lub kontaktowanie się z nami przez e-mail.

My, firma Roche, rozumiemy, że ochrona prywatności osób odwiedzających naszą witrynę jest bardzo ważna i że dotyczy to szczególnie informacji związanych ze zdrowiem. Dlatego podjęliśmy konieczne kroki w celu spełnienia wymagań w zakresie prywatności na całym świecie. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), prawem Unii Europejskiej, które reguluje przechowywanie, przetwarzanie, dostęp i przekazywanie danych osobowych, a także wewnętrznymi procedurami Roche w zakresie ochrony danych osobowych.

W ramach witryny Roche, która zawiera niniejsze zasady prywatności („zasady”) i w ramach której możecie być Państwo proszeni o podanie jakichkolwiek informacji osobowych, zbieranie, przechowywanie i zabezpieczanie osobistej informacji dotyczącej Państwa następuje zgodnie z tymi zasadami oraz właściwym prawem. Zasady te odnoszą się do informacji osobistej (danych osobowych w rozumieniu właściwych przepisów prawa) pobranej od Państwa w trybie online oraz z komunikacji (przez strony internetowe, e-mail oraz inne narzędzia w trybie online), które wyświetlają link do tych zasad. Zasady te nie stosują się do informacji pobranych z innych zasobów, poza online i komunikacją, z wyjątkiem przypadków, w których informacja jest połączona z informacją indywidualną pobraną przez Roche w trybie online. Ponadto zasady te nie stosują się do zasobów w trybie online osoby trzeciej, do których link może się znajdować na stronach Roche, a których zawartości ani praktyk prywatności Roche nie kontroluje i za które nie ponosi odpowiedzialności.

Zbieramy informacje, na podstawie których można ustalić Twoją tożsamość tylko wtedy, kiedy sam zdecydujesz się nam je podać. Nie dzielimy się informacjami, na podstawie których można ustalić Twoją tożsamość ze stronami trzecimi w celach marketingowych, chyba że otrzymamy od Ciebie wyraźnie na to zgodę. Prosimy, abyś się zapoznał z niniejszymi zasadami w celu lepszego zaznajomienia się ze sposobem, w jaki zbieramy, używamy i chronimy informacje zbierane w trybie online.

Gromadzenie danych

W Roche używane są dwie metody gromadzenia informacji osobowych w trybie online:

Informacje, które otrzymujemy

Informacje osobowe: możesz odwiedzić naszą witrynę nie udzielając żadnych informacji (danych) osobowych; my możemy zbierać informacje o Tobie (takie jak np. imię/nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail) tylko w przypadku, jeżeli wyrazisz na to zgodę lub gdy podstawa do tego istnieje w obowiązujących przepisach prawa. Z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, możemy również gromadzić informacje dotyczące Twojego zdrowia.

Informacje zanonimizowane: w niektórych przypadkach usuwamy informacje osobowe z otrzymanych danych i przechowujemy je w formie zanonimizowanej (tj. nie pozwalającej na ustalenie Państwa tożsamości). Możemy również połączyć te dane z innymi informacjami, aby stworzyć anonimowe, ogólne informacje statystyczne (np. liczba odwiedzin) pomocne dla nas w celu ulepszenia naszych produktów oraz usług.

Informacje zbierane automatycznie

Pewne informacje otrzymujemy automatycznie, kiedy odwiedzasz nasze strony lub kontaktujesz się za pomocą poczty elektronicznej. Używamy do tego następujących narzędzi: Logi z naszego serwera, cookies, action tags.

Logi serwera WWW / adresy IP. Adres IP to numer przypisany Twojemu komputerowi za każdym razem, kiedy wchodzisz do Internetu. Cała identyfikacja w Internecie jest prowadzona przy użyciu tego adresu, co pozwala komputerom i serwerom rozpoznać i komunikować się ze sobą. Roche zbiera adresy IP do administrowania systemem, prowadzania analiz stron i sporządzania raportów zbiorczych dotyczących np.: popularności strony.

Cookies to informacja umieszczana automatycznie na twardym dysku, kiedy wchodzisz na pewne strony WWW. Cookies w sposób wyjątkowy identyfikują Twoją przeglądarkę z serwerem. Pozwalają one na przechowywanie informacji na temat Twoich preferencji na serwerze, co jest pomocne przy następnych odwiedzinach. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie jako bezpieczne, jednak można tak ustawić przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie cookies bądź też pytała się przed ich wysłaniem. Proszę jednak pamiętać, że jeżeli odrzucamy cookies niektóre elementy na stronach mogą funkcjonować nieprawidłowo.

Action Tag / Web Beacons. Na pewnych stronach WWW bądź poczcie elektronicznej Roche może wykorzystywać powszechną technologię internetową zwaną „Web beacon” (znaną również jako „action tag”, lub technologią clear GIF). Technologia ta pomaga analizować efektywność stron WWW odnotowując np. liczbę odwiedzin na stronie lub ilu odwiedzających skorzystało z pewnych elementów na stronie. Web beacons, cookies i inne technologie obserwacyjne nie pozyskają automatycznie informacji osobowych dotyczących osoby odwiedzającej. Informacje o Tobie dostajemy tylko, jeżeli dobrowolnie je nam udostępnisz (np. poprzez rejestrację lub e-mail).

Usługi: Możemy świadczyć usługi w oparciu o aplikacje i narzędzia strony trzeciej na niektórych stronach Roche, np. Google Maps (Mapy Google) lub QUARTAL FLIFE. Te strony trzecie mogą w sposób automatyczny otrzymać pewne rodzaje informacji, każdorazowo kiedy dochodzi do interakcji z Tobą na naszych stronach, przy użyciu aplikacji i narzędzi tych stron trzecich.

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie. Poniżej znajduje się opis plików cookie, jakich używamy, oraz tego, w jakim celu ich używamy.
Wykorzystanie plików cookie może prowadzić do przetwarzania danych osobowych i dlatego zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.
Poprzez akceptację plików cookies z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na to, aby Roche wykorzystywało pliki cookie zgodnie z poniższym opisem, o ile obsługa plików cookie nie została wyłączona w przeglądarce użytkownika.

Pliki cookie. Pliki cookie to informacje, które są zapisywane automatycznie na dysku komputera, na urządzeniu smartphone lub innym urządzeniu użytkownika wyposażonym w pamięć w trakcie użytkowania niektórych stron internetowych. Pliki cookie zawierają informacje, które strona internetowa wykorzystuje do usprawnienia komunikacji między użytkownikiem, a przeglądarką internetową. Pliki cookie są standardową technologią w Internecie i są również wykorzystywane na tej stronie. Możemy wyłącznie odczytać informacje z plików cookie, które umieściliśmy na urządzeniu użytkownika; nie mamy możliwości otrzymać ani odczytać zawartości plików cookie pochodzących z innych witryn. Dzięki plikom cookie możemy przechowywać na serwerze informacje pomagające nam ulepszyć obsługę naszej strony, stworzyć statystyki dotyczące strony i sprawdzić ją pod kątem poprawności działania.

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje plików cookie: tymczasowe i stałe. Tymczasowe pliki cookie (zwane również plikami „sesyjnymi”) są powiązane z bieżącą wizytą na stronie i są automatycznie usuwane, gdy użytkownik zamyka swoją przeglądarkę. Natomiast stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu użytkownika. Stałe pliki cookie są kasowane po określonym czasie, ale są tworzone na nowo przy każdych kolejnych odwiedzinach użytkownika na stronie.

Jeśli użytkownik nie zgadza się, aby firma Roche wysyłała lub odczytywała pliki cookie z danego urządzenia, może nie wyrazić zgody na umieszczenie plików cookies.

Użytkowników, którzy potrzebują pomocy w usuwaniu plików cookie zapisanych w przeglądarce, zachęcamy do odwiedzenia poniższych stron wsparcia technicznego poszczególnych przeglądarek:

• Usuwanie plików cookie w przeglądarce Internet Explorer (link: http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Delete-your-Internet-cookies)
• Usuwanie plików cookie w przeglądarce Mozilla Firefox (link: http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-...)
• Usuwanie plików cookie w przeglądarce Google Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647)
• Usuwanie plików cookie w przeglądarce Opera (http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html)
• Usuwanie plików cookie w przeglądarce Safari 5.0 (http://support.apple.com/kb/PH11920)
• Usuwanie plików cookie programu Flash (http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/sett...)

Zaznaczamy, że nasze strony mogą nie działać poprawnie, jeśli użytkownik wyłączy obsługę plików cookie.

Udostępnianie nam danych osobowych

Istnieje kilka możliwości odnośnie użytkowania naszych stron. Możesz nie udostępniać żadnych danych osobowych, jeżeli nie wchodzisz na żadne z oznaczonych pól na naszych stronach i nie korzystasz z żadnych usług. Jeśli zdecydujesz się udostępnić dane osobowe zawsze masz prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Na niektórych stronach możesz być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz się zgodzić albo odmówić (podanie danych osobowych jest dobrowolne). Jeśli zdecydujesz się na korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną czy komunikacji za pośrednictwem strony internetowej, istnieje możliwość w każdej chwili rezygnacji z niej postępując zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. W przypadku rezygnacji, niezwłocznie usuniemy Wasze informacje. Jak wspomniano wcześniej, jeśli nie życzysz sobie, aby narzędzie „cookies” zapisywały Twoje ruchy na stronie możesz odpowiednio ustawić przeglądarkę aby je odrzucała lub dawała znać o ich wysłaniu.

Bezpieczeństwo

W celu ochrony Waszych danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, utratą lub zniszczeniem Roche stosuje ściśle określone zasady i reguły postępowania. Aby zagwarantować poufność danych Roche używa najnowocześniejszych technologii w dostępie do Internetu i szyfrowania haseł. Jednakże użytkownik sam powinien upewnić się, czy komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem (spyware, adware) oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe. Należy też pamiętać, że bez odpowiednich środków ostrożności (np. właściwa konfiguracja przeglądarki, aktualne oprogramowanie antywirusowe, osobista zapora internetowa (firewall), nieinstalowanie oprogramowania pochodzącego z wątpliwych źródeł) istnieje ryzyko, że używane dane i hasła mogą być ujawnione osobom trzecim.

Korzystanie z danych

W sytuacji, gdy udzielona została odpowiednia zgoda lub spełnione zostały inne warunki wymagane przepisami prawa, zarówno Roche Diagnostics Polska jak i inne podmioty Roche, oraz firmy świadczące usługi w naszym imieniu mogą używać czy przetwarzać dane, które udostępnia użytkownik zgodnie ze swoim życzeniem. Przetwarzając dane zachowamy kontrolę nad sposobem ich wykorzystania.

Udostępnianie i przekazywanie danych

Poza sytuacją określoną powyżej, możemy również ujawnić Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

(a) w sytuacji gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Państwa z naszą firmą lub dla złożenia zamówienia w naszej firmie lub dla podjęcia innych działań przed zawarciem umowy;

(b) na wniosek organów władzy publicznej lub sądów.

Zakaz używania danych w celach marketingowych przez osoby trzecie. Nie udostępniamy informacji dostarczonych nam za pośrednictwem Internetu osobom trzecim dla ich potrzeb marketingowych, chyba, że uzyskamy na to zgodę użytkowników.

Wyślij maila do znajomych. Na niektórych stronach Roche możesz wybrać, czy chcesz wysłać odnośnik czy wiadomość do znajomych, aby odesłać ich na stronę Roche. Adresy e-mail będą wykorzystane w celu wysłania informacji w Twoim imieniu i nie będą gromadzone i wykorzystywane przez Roche lub osoby trzecie dla innych celów.

Analizy Google. Witryny Roche mogą używać Google Analytics, czyli usług analitycznych świadczonych przez Google, Inc. („Google"). Google Analytics stosuje „cookies", które są plikiem tekstowym umieszczonym na Twoim komputerze w celu ułatwienia witrynie zanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje stworzone przez „cookies” na temat korzystania przez Ciebie z danej witryny (w tym IP adres) zostaną przekazane i przechowane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta tę informację w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny, sporządzenia raportów o Twoich czynnościach w witrynie przeznaczonych dla operatorów witryny i w celu świadczenia innych usług związanych z aktywnością witryny i korzystaniem z Internetu. Google może przekazać tę informację stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają informacje na rzecz Google. Google nie skojarzy Twego adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Możesz odmówić używania „cookies” przez wybranie odpowiedniego ustawienia w wyszukiwarce, z tym że, jak podano wyżej, może Ci to uniemożliwić pełne korzystanie z witryny Roche.

Linki do innych stron

Nasze witryny zawierają linki do wielu stron w sieci, które mogą mieć informacje użyteczne dla osób, które nas odwiedzają. Niniejsze zasady nie odnoszą się do tych stron i w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt w sprawie ochrony danych osobowych na tych stronach.

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych dla dzieci

Nasza witryna jest przeznaczona dla osób dorosłych. Nie zbieramy żadnych danych osobowych od nikogo, o kim wiemy, że nie ukończył 18-go roku życia, bez uprzedniej, potwierdzonej zgody opiekuna prawnego. Taki opiekun na własną prośbę ma prawo wglądu do informacji podanej przez dziecko i/lub zażądać usunięcia jej.

Nota dla użytkowników profesjonalnych

Jeżeli jesteś zawodowo powiązany z firmą Roche lub korzystasz w swojej pracy zawodowej z naszych produktów możesz się spodziewać, że wykorzystamy informacje (nie będące danymi osobowymi), które nam podajesz online do podniesienia jakości naszych usług lub do publikacji ich w formie zbiorczych wyników.

Aktualizacje niniejszych zasad

Firma Roche może wprowadzać zmiany w niniejszej Nocie prawnej i polityce prywatności (zasadach). Jakiekolwiek zmiany w tym dokumencie będą natychmiast nanoszone na stronę.

Reklamacje oraz kontakt z Roche

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu usług należy składać mailem na adres accu-chek.polska@roche.com

Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko, login, dokładny adres zamieszkania oraz adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

Roche rozpatruje reklamację w ciągu 21 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Państwa, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Roche zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

Rozpatrzenie reklamacji przez Roche jest ostateczne, nie przysługuje Państwu prawo odwołania się od decyzji Roche. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszej Noty prawnej nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z nami w formie pisemnej na adres:

Roche Diabetes Care Polska sp. z o.o.
Dział Diabetologii
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B
01-531 Warszawa

Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Noty prawnej podlegają prawu polskiemu.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Notą prawną stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.